Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Pogaduchy - System Information Project - Rewolucja

paszczak000 - Czw 03 Maj, 2007
Temat postu: System Information Project - Rewolucja
Prezentujemy kolejn? wersj? projektu System Information Project. W ostatnim czasie projekt ten przeszed? znacz?ce zmiany, kt?re pozwol? na dalszy jego rozw?j. Zg?oszone przez u?ytkownik?w b??dy zosta?y poprawione, a sam projekt zosta? wzbogacony o kolejne opcje. W przypadku system?w linuksowych aplikacje pobieraj? wersj? j?dra systemu, natomiast w przypadku system?w Windows jest to numer kompilacji (build) systemu. Projekt pobiera r?wnie? informacj? o ilo?ci zainstalowanych procesor?w w naszym systemie wraz z ich nazw?. Wszystkie te dane mo?na ogl?da? w nowym graficznym stylu, kt?ry jest dost?pny do wyboru w profilu u?ytkownika.

Profile u?ytkownik?w r?wnie? uleg?y zmianie. S? teraz bardziej przejrzyste i funkcjonalne. Mamy nadziej?, ?e b?d? r?wnie? u?yteczne i spe?ni? postawione im zadanie.

Poniewa? chcemy, aby projekt gromadzi? wiarygodne dane na temat parametr?w Waszych system?w oraz komputer?w, zosta? wyposa?ony w kilka zabezpiecze?, kt?re pozwol? pozby? si? fa?szywych danych. U?ytkownicy tacy b?d? oznaczani na li?cie jako oszu?ci oraz zostan? powiadomieni o zaistnia?ej sytuacji.

W zwi?zku ze zmianami, wszystkie aktualne wersje aplikacji, oznaczane dotychczas symbolik? 1.x przestan? dzia?a?. Aby m?c nadal uczestniczy? i wysy?a? dane nale?y zaktualizowa? swoje aplikacje do wersji z serii 2.x. Programy s? dost?pne w dziale Pobierz. Zach?camy do testowania nowej aplikacji CrystalClient, kt?ra oferuje od?wie?ony, ciekawy wygl?d graficzny wraz z wi?ksz? funkcjonalno?ci?.

R?wnocze?nie z tymi zmianami projekt doczeka? si? w?asnej domeny. Prosimy korzysta? teraz z adresu sysinfo-project.pl.
Mimo wielu zmian pozosta?o nam jeszcze wiele pracy i zmian, kt?re usprawni? ca?y projekt. Wszystkie osoby, kt?re maj? ciekawe pomys?y oraz chc? pom?c w rozwijaniu dalej projektu serdecznie zapraszamy na nasze forum internetowe. Postaramy si? rozpatrze? wszystkie pro?by.

?yczymy wysokich uptime'?w!Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group